Положення про відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
29.12.2018 № 744

 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту
Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

 1. Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Відділ) є структурним підрозділом Житомирської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Житомирського району забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.
 2. Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області підпорядкований голові Житомирської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.
 3. Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів Житомирських обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями Житомирської обласної та районної рад, а також цим Положенням.
 4. Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 5. У межах своїх повноважень відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.
 6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника Відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 7. Основними завданнями відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області є:
  1. забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти, молоді та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на території Житомирського району;
  2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
  3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;
  4. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти;
  5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
  6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
  7. здійснення контролю за дотриманням законодавчих актів з питань освіти, молоді та спорту, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
  8. координація діяльності дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти, що забезпечують методичне та господарське обслуговування закладів освіти, організація роботи з їх нормативного, кадрового, програмного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
  9. управління позашкільними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
  10. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
  11. забезпечення моніторингу у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
  12. формування регіональної політики в галузі освіти, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;
  13. сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
  14. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
  15. організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
  16. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
  17. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
  18. сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
  19. забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
  20. сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
  21. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
  22. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
  23. проведення аналізу стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення закладами освіти та позашкільними установами району повноважень з питань національно-патріотичного виховання та спорту;
  24. вивчення результатів діяльності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з національно-патріотичного виховання та спорту;
  25. проведення моніторингу стану виконання завдань щодо національно-патріотичного виховання та спорту;
  26. участь у розробленні проектів програм з питань національно-патріотичного виховання та спорту;
  27. надання райдержадміністрації розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до регіональних програм;
  28. забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших органів виконавчої влади вищого рівня та здійснення контролю за їх реалізацією;
  29. сприяння розвитку мережі закладів освіти в районі, утворення в межах своїх повноважень закладів освіти або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
  30. проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
  31. участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками закладів освіти, проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників;
  32. аналіз стану виконання керівниками закладів освіти умов контрактів і внесення пропозицій щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
  33. вжиття заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
  34. забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;
  35. впровадження в практику освітніх та наукових програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
  36. впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
  37. формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
  38. організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів освіти;
  39. залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
  40. проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
  41. співпраця з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
  42. організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
  43. розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
  44. здійснення контролю за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва закладів освіти;
  45. розгляд питань та внесення Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
  46. забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вжиття заходів для усунення причин, що зумовили їх появу;
  47. участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
  48. підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;
  49. розроблення і подання на розгляд Житомирської районної державної адміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
  50. підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд Житомирської районної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України;
  51. сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
  52. координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійне виконання відповідних програм;
  53. здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
  54. забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту;
  55. здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл та закладів позашкільної освіти;
  56. сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази;
  57. затвердження положення про змагання та проведення регіональних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
  58. комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів і створення максимально сприятливих умов для тренувань членам збірних команд, кандидатам на участь в різних видах спорту та їх тренерам;
  59. здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
  60. вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
  61. сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
  62. взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
  63. забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
  64. здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління Відділу, зокрема створення необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
  65. проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;
  66. забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Відділі;
  67. сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в районі;
  68. здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
  69. вжиття в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
  70. забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організація та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
  71. здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;
  72. здійснення повноважень з питань національно-патріотичного виховання на території району, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
  73. співпраця з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
  74. проведення інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
  75. участь у роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;
  76. участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання на території району;
  77. підготовка пропозицій щодо удосконалення актів місцевої адміністрації та підвищення ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).
  78. надання адміністративних послуг;
  79. внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету;
  80. забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
  81. розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
  82. участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  83. участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
  84. участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації;
  85. забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  86. підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
  87. опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів районної ради;
  88. забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
  89. інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
  90. здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
  91. забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
  92. організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  93. забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  94. участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  95. забезпечення захисту персональних даних;
  96. здійснення інших передбачених законом повноважень.
 8. Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області має право:
  1. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи  і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
  3. вносити до управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення форми та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
  4. проводити колегії, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
  5. організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
  6. вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
  7. представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
 1. Відділ освіти, національно-патріотичного розвитку, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Житомирської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами інших міністерств та відомств, а також з підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ освіти, національно-патріотичного розвитку, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Житомирської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управліннями освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації та національно-патріотичного виховання, молоді та спорту.
 3. Начальник відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”), досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
 4. Начальник відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області:
  1. здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
  2. подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ освіти, національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, його структуру;
  3. затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;
  4. планує роботу Відділу освіти, національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
  5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
  6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
  7. може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
  8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;
  9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
  10. представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, управлінням освіти і науки Житомирської  обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
  11. спрямовує і координує діяльність підпорядкованих дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
  12. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням та дає доручення за результатами проведення оперативних нарад;
  13. подає на державну реєстрацію в територіальних органах Міністерства юстиції накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або які мають міжвідомчий характер;
  14. накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або начальником управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації;
  15. подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
  16. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу;
  17. здійснює добір кадрів;
  18. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;
  19. здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
  20. приймає  на роботу та звільняє  з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  21. за погодженням з Житомирською районною державною адміністрацією та Житомирською районною радою на підставі строкових трудових договорів (контрактів) та у порядку, передбаченому законодавством про працю призначає  на посаду та звільняє з роботи керівників закладів освіти;
  22. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на директорів закладів  загальної середньої та позашкільної освіти, що підпорядковані Відділу;
  23. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
  24. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;
  25. здійснює інші повноваження, визначені законом.
 5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), головного та провідного спеціалістів відділу освіти, працівників методичного кабінету, керівників закладів освіти.
 6. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також працівники Житомирської районної ради.
 7. Склад колегії затверджується розпорядженням голови Житомирської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, національно-патріотичного розвитку, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області.
 8. Засідання колегії проводяться відповідно до Положення про колегію, що затверджується начальником Відділу.
 9. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти, національно-патріотичного розвитку, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області.
 10. Для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції відділу освіти проводяться наради директорів закладів загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення нарад впроваджуються в життя наказами та дорученнями начальника Відділу.
 1. Для організації методичної роботи в районі в структурі відділу освіти утворюється методичний кабінет, який здійснює свою діяльність згідно Положення, затвердженого начальником Відділу.

  Головною метою діяльності методичного кабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікацій, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

 2. При відділі освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області утворюються структурні підрозділи (без ознак юридичної особи) і діють відповідно до положень про них:
  1. централізована бухгалтерія;
  2. методичний кабінет;
  3. група господарського обслуговування.
 3. Зазначені структурні підрозділи утворюються начальником відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області за погодженням із головою Житомирської районної державної адміністрації.
 4. Кількісний та чисельний склад зазначених структурних підрозділів визначаються начальником відділу освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області у відповідності з чинним законодавством.
 5.  

  Заступник голови райдержадміністрації
  М.П. Козарчук
  Print Friendly, PDF & Email
Оновлено: 29.01.2019 — 16:30
© Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації
10003, м.Житомир, вул. Л.Українки, 1, тел/факс (0412) 42-46-90